ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Piek in Activity Based Costing

Een analyse van het VO

De afgelopen jaren blijken de  (relatief) grootste stijgingen in begrotingen te liggen op het terrein van bijkomende projectkosten en overhead. Deels te wijten aan nieuwe regelgeving.

Andersom kun je ook stellen dat bij gelijkblijvende marges/opslagen en risico-inschattingen de (ABK) productiviteit kennelijk achterblijft bij de kostenontwikkeling. Maar wellicht is dat te simpel.

Aanpak

De calculatie voor de VO-fase van het project Piekstraat in Rotterdam leende zich goed voor een korte exercitie in het toepassen van (time driven) Activity Based Costing-principes. Ambitie is om een spiegel voorgehouden te krijgen en laten zien waar bedrijfsoverstijgend tijdsgebonden waarde wel/niet beloond wordt vanuit de huidige kostenstructuur zelf.

  1. Aanleveren projectinformatie en calculatiegegevens
  2. Definiëren ketenpartners, en per partner ABK’s en de andere opslagen categoriseren (o.b.v. Nbrg-kengetallen). Hierdoor kunnen per ketenpartner Directe Kosten netto (arbeid & materiaal) ontleed worden
  3. Benoemde activiteiten in het VO op regelniveau koppelen aan ketenpartners.
  4. Het VO ontleden in de echte DK’s en samengestelde ABK’s van alle ketenpartners, idem in opslagen
  5. Rapportage met constateringen en aanbevelingen

Uitkomsten

Verrassend