ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Flevoweg, Harderwijk

Herstructurering in de Zeebuurt

Projectinformatie

De woningverbetering van de woningen van UWOON aan de Flevoweg maken onderdeel uit grootschalige herstructurering door een historiserende renovatie van ongeveer 200 woningen in de Zeebuurt.

De bewoners hebben in een eerder stadium de gepresenteerde plannen voor renovatie van hun woningen afgekeurd. Kernmotieven: de huurprijsconsequenties, het gewijzigde gevelbeeld en/of indeling van de woning.

Niet onbelangrijk is het gegeven dat ook UWOON beseft dat het zeer lastig is om deze twaalf woningen ook op termijn (financieel) toegankelijk te houden voor haar doelgroep.

Met de bewoners is er overleg geweest en de wensen zijn verwerkt en een herzien plan dat soberder is dan het vorige.

Feitelijk gaat het nu om groot onderhoud aangevuld met verbeterende maatregelen (sommige met effecten op de (streef)huurprijs), maar er is geen sprake meer van historiserende renovatie. Het is geenszins de bedoeling dat gedane toezeggingen aan bewoners en hun vertegenwoordiging moeten worden ingetrokken.

 

FASEOPDRACHT voor Projectteam : Integraal Plan van Aanpak en Begroting

Onder conditie van een blijvende vlekkeloze uitvoering van de renovatie van de woningen aan de Wortmanstraat ligt er het nadrukkelijke verzoek om een integraal Plan van Aanpak (inclusief begroting) te ontwikkelen voor de twaalf woningen aan de Flevoweg, daarbij dienen de volgende stappen te worden genomen:

  1. Doen van verkenningen op 4 varianten voor de mogelijke vormgeving van het groot-onderhoud/renovatieproject voor de Flevoweg. Op basis van een aantal kernambities en randvoorwaarden het gezamenlijk integraal uitwerken van de door de bewoners gekozen richting voor groot onderhoud in een aantal scenario’s, met daarin zowel aandacht voor de financiële effecten (TCO en Asset), de Klant/Product/Combinatie als maatschappelijke aspecten (MVO).
  2. Breng daarnaast de eigen verbeteringen/ambities in projectbesturing, voorbereiding en uitvoering in beeld en vertaal deze in een aantal SMARTe speerpunten voor de gehele keten.
  3. Presenteer de varianten en laat (de opdrachtgever) een keuze maken.
  4. Maak een integrale projectplanning voor de Flevoweg. In beeld brengen van alle samenhangende projectactiviteiten (vormgeving en projectvoorbereidingsfasering) zowel in renovatiecontext als varianten voor grootonderhoud. Milestones, optimalisaties en dergelijke benoemen en deze vertalen in (wederzijdse) taakstellende targets en afspraken.
  5. Uitrol van het (geactualiseerde) Plan van Aanpak Social-Return