ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Algemene voorwaarden

Noorderberg bv

Noorderberg & partners werkt onder de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1  Werkingssfeer voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, welke Noorderberg & partners, hierna te noemen “Noorderberg”, ten behoeve van een opdrachtgever verricht.

Artikel 2  Totstandkoming van de opdracht en meer/minder werk

Een opdracht komt tot stand wanneer Noorderberg het overeengekomene schriftelijk heeft bevestigd dan wel de opdrachtgever binnen de gestelde gestanddoeningstermijn schriftelijk opdracht geeft conform een door Noorderberg uitgebrachte schriftelijke offerte.
Wijzigingen in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen advieswerkzaamheden, komen op dezelfde wijze tot stand als aangegeven in lid 1 van dit artikel.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijzigingen met andere middelen te bewijzen.

Artikel 3  Algemene verplichtingen adviseur

Noorderberg zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap. Noorderberg zal alles vermijden wat de onafhankelijkheid van zijn adviezen kan schaden.
Noorderberg zal de opdracht binnen de overeengekomen termijn uitvoeren, behoudens indien sprake is van omstandigheden die Noorderberg redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.

Artikel 4  Algemene verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zal Noorderberg tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.
De opdrachtgever zal de door hem aan Noorderberg verschuldigde bedragen tijdig voldoen.

Artikel 5  Vertegenwoordiging

Indien de opdracht werkzaamheden omvat, waarbij Noorderberg als gemachtigde van de opdrachtgever optreedt, zal de opdrachtgever zorgdragen voor een adequate schriftelijke volmacht c.q. machtiging.

Artikel 6  Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever

De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever verplicht het honorarium van Noorderberg te betalen naar de stand van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet in geval van beëindiging van de opdracht wegens wanprestatie van Noorderberg.

Artikel 7  Tussentijdse beëindiging door Noorderberg

Noorderberg kan de opdracht beëindigen ingeval van overmacht bij dan wel wanprestatie door de opdrachtgever. Onder wanprestatie wordt in dit verband mede verstaan dusdanige gedragingen van de opdrachtgever dat van Noorderberg redelijkerwijs niet mag worden verlangd de opdracht verder uit te voeren.
Ingeval van beëindiging van de opdracht wegens wanprestatie van de opdrachtgever heeft Noorderberg in ieder geval recht op betaling van het honorarium naar de stand van de werkzaamheden, zulks onverminderd zijn recht om schadevergoeding te eisen.

Artikel 8  Honorarium

Het honorarium van Noorderberg wordt vastgesteld aan de hand van een uurtarief exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen is het honorarium verschuldigd naar de mate waarin de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden zijn verricht. Noorderberg zal daartoe maandelijks achteraf facturen verzenden.
De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van de in lid 1 van dit artikel bedoelde facturen.
Indien de opdrachtgever de ingevolgde de opdracht verschuldigde betalingen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Noorderberg verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, Noorderberg recht op vergoeding van rente tegen het geldende wettelijk rentepercentage.
Alle redelijke kosten in en buiten rechte, door Noorderberg gemaakt in verband met te late betalingen van zijn facturen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9  Aansprakelijkheid van Noorderberg

Noorderberg pleegt jegens de opdrachtgever wanprestatie, indien hij bij de vervulling van de opdracht fouten maakt of nalatigheden begaat, die een goede, met normale vakkennis uitgeruste en met zorgvuldigheid handelenNoorderberg had behoren te vermijden.
Ingeval van wanprestatie door Noorderberg, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is Noorderberg gehouden de rechtstreekse schade die de opdrachtgever daardoor lijdt, te vergoeden. Vergoeding van gevolgschade is uitgesloten.
Noorderberg is gerechtigd de betaling van schadevergoeding te voorkomen door de voor schadevergoeding in aanmerking komende gevolgen van de gemaakte fouten voor eigen rekening weg te nemen, mits dit afdoende en binnen redelijke termijn geschiedt.
De vergoeding van rechtstreekse schade, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is te allen tijde beperkt tot het totale bedrag aan honorarium, dat in verband met de opdracht waar de wanprestatie betrekking op heeft, is overeengekomen.
Elke aansprakelijkheid van Noorderberg vervalt in ieder geval indien de opdrachtgever niet binnen een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de opdracht is voltooid, schriftelijk en met redenen omkleed Noorderberg te kennen heeft gegeven aanspraak te maken op schadevergoeding.

Artikel 10 Eigendom en gebruik van stukken, auteursrecht

De door Noorderberg aan de opdrachtgever afgegeven stukken worden het eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt, zulks onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Noorderberg heeft voldaan.
Het auteursrecht inzake de afgegeven stukken berust bij Noorderberg.
Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan Noorderberg ter hand gesteld of bekend gemaakt, zullen door Noorderberg vertrouwelijk worden behandeld. Hij zal de bedoelde gegevens en bescheiden niet aan derden kenbaar maken, behouden uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 11 Geschillen

Geschillen tussen de opdrachtgever en Noorderberg zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.
Indien een minnelijke oplossing als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren, zal de meest gerede partij het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Noorderberg bv/januari 2013