ontwikkelaars van vastgoedverbetering en –management

Acantus selecteert voor verduurzaming

Partnerselectie Integrale Vastgoedverbetering in Noord-Oost Groningen

Acantus zoekt de twee beste partners om daarmee de komende jaren (bijna) alle grote verduurzamingsambities te realiseren.

 

Partnerschap Slim Verduurzamen

Het slim en effectief verduurzamen van substantiële delen van ons woningaanbod voor Acantus speerpunt. De komende jaren zullen wij in samenspraak en samenwerking met onze huurders, mensen in buurten/wijken en andere stakeholders vele honderden woningen bij voorkeur energieopwekkend en CO2-neutraal maken.

Acantus wil marktpartijen vinden en binden, partners waarmee samen met huurders echt kan worden samengewerkt aan de missie. Bedrijven die binnen de Acantus kaders van betaalbaarheid de echte woonwensen van huurders centraal durven te zetten, duurzaamheidscenario’s ontwikkelen en daarop kunnen variëren, die de meest actuele kennis gebruiken en zeker ook continu blijven innoveren.

Natuurlijk zijn er verschillende randvoorwaarden, zoals:

  • De planvorming in samenspraak met de huidige gebruikers;
  • Lagere woonlasten;
  • Gedurende de beoogde exploitatieperiode (> 25 jaar) geen grootschalig onderhoud plaats te vinden;
  • Als CO2-neutraliteit in een verbeterprogramma niet in één keer lukt dan willen we voor het betreffende complex een alternatief haalbaar plan ontwikkelen. En wel op zo’n manier dat elke woning na de ingreep op z’n minst direct NOM-ready is en binnen 12 jaar daarna gegarandeerd zichzelf geheel energetisch kan bedruipen.
  • Oftewel een CO2-neutraal gebruik van de woning is gegarandeerd.

 

Wat is selecteren op meerwaarde

Door de methode wordt zichtbaar hoe (beoogde) partners omgaan met innoveren, leren en verbeteren, en financiële efficiëntie laten renderen. Om dit te bereiken krijgen de inschrijvers vooral zelf de lead. Acantus kan daardoor daadwerkelijk beproeven hoe partners met hun nieuwe rol omgaan.

Op zich vergt zoiets niet veel (meer)werk van inschrijvers, maar wel in kortere tijd en met een hogere mate van zelforganisatie dan men gewend is. Waarbij inschrijvers in het verleden konden leunen op een voorschrijvende en leidende opdrachtgever is dat nu niet zo.

 

Van pitch naar preselectie

Acantus startte de selectie op meerwaarde met het neerzetten van de opgave aan meer dan tien potentiële partners om zich te kwalificeren in de preselectie.

Zeven potentiële partners hebben kenbaar gemaakt mee te willen doen. Met en voor hen zijn meerdere werksessies georganiseerd, onder andere met bewoners, gemeente en andere stakeholders en een interactief strategisch gesprek met Bestuur en management van Acantus.

Bovendien is aan alle kandidaten het complete projectdossier van een concreet complex in Westerlee ter beschikking gesteld – inclusief alle regelingen en en beleidsinformatie over de opgave.
Elke kandidaat ging enkele weken aan de slag en formuleerde een eigen visie op de opgave en een eigen plan hoe men zelf de opgave zou aanpakken met eigen concept en kennis.

De vier partijen die voor een brede selectiecommissie van Acantus het beste scoorden op alle gestelde criteria staan daardoor zeer goed voorbereid aan de startlijn van de direct aansluitende selectiefase.

Pressure cooker met partners in the lead

Na de preselectie volgt de selectiefase waarin de vier kandidaten diverse ‘pressure cooker’ sessies in een ‘mini-bouwteam’ hun visie en plan van aanpak moesten uitwerken in een presentabel concept inclusief architectuur en dorpsvisie, technische oplossingen voor de gevel, nieuwe indeling en inrichting van woningen, keuzeopties voor bewoners, bewonersproces, logistiek proces etc.
Op energetisch vlak moet een oplossing ontwikkeld worden die anticipeert op ‘NOM binnen 12 jaar’. Deze sessies worden volledig voorbereid en geleid door de kandidaat partners.

Uiteindelijk werd afgesloten met een presentatie door de kandidaat partners wederom aan de brede selectiecommissie van Mitros, en was er consultatie met bewoners, zodat een gebalanceerde afweging en keuze kon worden gemaakt voor een winnaar.

Zo ontstond een heldere indruk over en weer hoe men samen zou kunnen gaan werken. Er ontstond ook een compleet beeld op de opgave, en konden kandidaat partners hun ideeën en oplossingen toetsen.

Inschrijving en praktijk een wereld van verschil

Gedurende de sessies konden de kandidaat partners hun eerdere indiening technisch, inhoudelijk, sociaal en financieel aanscherpen. Per saldo is duidelijk dat de proposities die eerder in de preselectie zijn gegeven in de selectiefase (fors) anders uit de verf komen.

Een intensievere selectie in twee fases heeft duidelijk zin om de propositie van partijen en antwoorden op vragen echt helder te krijgen. Hierdoor kwam de meerwaarde van partijen beter en direct zichtbaar in beeld.